دانلود رمان جدال مجنون وار از زینت رحیمی

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان جدال مجنون وار pdf از زینت رحیمـی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان زینت رحیمـی مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

وحشت زده بهش خیره شـدم. پوزخندی به روم زد و بهم نزدیک شـد. چادر رو از سرم دراورد و با یه حرکت روی دستاش بلندم کرد و به سمت تخت رفت. رنگ از رخسارم پریـد و شروع کردم جیغ زدن و گریه کردن. از فکر کـاری که مـیخـواست کنه هم تا سر حد مرگ ترسیـده بودم. با دستام به صورتش چنگ انداختم و تقلا مـیکردم تا زمـین بزارتم. عصبی گذاشتم روی تخت و بلافاصله خیمه زد روم. نشست روی پاهام و سریع پیراهنش رو دراورد. نفسم رفت و برگشت. به جنون کشیـده شـدم و شروع کردم تقلا کردن. اما هر کـاری مـیکردم نمـیتـونستم از دستش فرار کنم و بی تـوجه به تقلا ها و گریه و زاری و زجه های من لباسام رو دراورد و …

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

مهسا نوشته شده توسط:

دیدگاه بسته شده است