دانلود رمان عذابم نده از M-sh77 مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان عذابم نده pdf از M-sh77 مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان M-sh77 مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه/اجتماعی/انتقامـی

خلاصه رمان عذابم نده

داستان زندگی افرادیست با بالا و پایین ها اتفاقات

گذشتـه تاثیری در زمان حال و اعمال افراد مـیگذارد

که زندگی همه را تحت تاثیر قرار مـیـدهد/داستان

زندگی دختری به نام السا که تـوسط دوست

پسرش دزدیـده مـیشود!حال هدف او چیست و سرانجام السا چه مـیشود

رمان پیشنهادی:دانلود رمان پاراهور مرضیه یگـانه

قسمت اول رمان عذابم نده

در ماشین رو باز کردم و نشستم.
سالم
به سمتش برگشتم و به صورت اخموش خیرہ شـدم

تازگی ها اخالقش عوض شـدہ بود

-:اخمو خان جواب سالم واجبه ها

نیم نگـاهی بهم انداخت و زیر لب چیزی شبیه به سالم زمزمه کرد.

کـالفه از رفتارهای اخیرش به صندلی تکیه زدم و گفتم:

مشکل چیه کیان؟چرا اخالقت عوض شـدہ؟چرا

اینقدر تغییر کردی؟

کـالفه تر از من پوفی کشیـد و گفت:مشکـالت شرکت

زیادہ ببخشیـد ولی این روزا حسابی بهم ریختـه

ام
کـالمش بوی صداقت نمـی داد ولی سعی کردم حرفش رو باور کنم

لبخندی به روش زدم و گفتم:انشاءهللا که مشکـالت

شرکت هم درست مـیشـه حاال اخماتـو باز کن

آقا دلم مـیگیرہ اینجوری

پوزخندی زد و اخماش رو باز کرد

دلیل رفتاراش رو نمـی فهمـیـدم

بدون اینکه چیزی بگم نگـاهم رو از نیمرخ

جذابش گرفتم و به روبه رو خیرہ شـدم

سکوت عذاب آوری بینمون حاکم بود

با تـوقف ماشین کنار خیابون پر سوال بهش نگـاہ کردم

که بدون تـوجه به من و نگـاهم از ماشین پیادہ

شـد و به سمت مغازہ کنار خیابون رفت

با به صدا در اومدن زنگ گوشیم نگـاهم رو از

کیان برداشتم و به صفحه گوشی زل زدم

با لبخند دکمه اتصال رو زدم

سالم حاج بابا

بابا:سالم دختر بابا کجایی دخترم..چند دقـیقه

دیگـه پرواز دارما نمـیخـوای بیای ببینمت؟

نگـاهی به کیان که جلوی…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

مهسا نوشته شده توسط:

دیدگاه بسته شده است